Fillimi

Tekstet relevante

Anëtarët e koalicionit

Data: 06.12.2013.

Avokimi i Nismës për KOMRA Raport progresi

Data: 06.06.2012.

Tetor 2011 - Maj 2012

Raporti financiar

Data: 07.10.2011.

Raporti financiar mbi aktivitetet në kuadër të procesit KOMRA për periudhën 15 dhjetor 2008 - 31 gusht 2011

Përkrahja Nismës për KOMRA - buxheti - 5.12.2008-07.10.2011

Data: 07.10.2011.

Buxheti për periudhën 15 dhjetor 2008 - 30 nëntor 2011

I korrigjuar më 7 tetor 2011

Letrën e përkrahje - KOMRA

Data: 07.10.2011.

Ne, për të cilët lufta në Jugosllavi është mjet i përditshëm i hulumtimit profesional dhe vështrimit artistik, rast për të menduar dhe shqetësim për fatin e kuptimit të së vërtetës, ne emrin tonë dhe etikës së punës me të cilën merremi, kërkojmë që të bëni gjithçka që është në mundësinë tuaj që kjo nismë të merr jetë dhe që KOMRA të filloj punën në bazë të Statutit që pas shumë vitesh konsultime me qytetarët e tërë rajonit është miratuar nga Kuvendi i Koalicionit për KOMRA.

Analiza e kritikës publike dhe përkrahja e Nismës për KOMRA

Data: 20.09.2011.

Igor Mekina, në tekstin Analiza e kritikës publike dhe përkrahja e Nismës për KOMRA, shqyrton prezantimet pozitive dhe negative mbi Nismën për KOMRA në mediumet në rajon. Duke përmbledhur argumentet për dhe kundër mbi idenë për krijimin e komisionit rajonal për të vërtetën duke përfshirë polemikën e njohur Ristivojeviq-Ivanisheviq mbi pjesë juridike të statusit të KOMRA-s, Mekina tregon se si argumenti kundër KOMRA-s shpeshherë është e bazua në gabime logjike.

Pyetje & Përgjigje

Data: 09.09.2011.

Pyetjet më të shpeshta të parashtruara mbi KOMRA-n të cilat janë përmbledhur dhe në mënyrë shumë precize iu është përgjigjur gazetari Igor Mekina nga Sllovenia. Është përgjigjur në kundërshtitë tipike mbi idenë e KOMRA-s, është shpjeguar prej nga nevoja për një trupë ndërshtetërore jashtëgjyqësore, është vlerësuar dobia që rajoni do të ketë nga KOMRA, etj

page1of5 faqja tjetër shkoni në ueb faqevazhdoni